Správa

Centra voľného času ako súčasti

Cirkevnej spojenej školy

 

o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z.

 

§2 ods.1 a,

Základné identifikačné údaje:

Názov školy

Centrum voľného času ako súčasť Cirkevnej spojenej školy

Adresa školy

Jiráskova 5, 085 27 Bardejov

Telefón

054/4722848

e- mail

czs@zsjiraskovabj.edu.sk

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

 

Vedúci zamestnanci CVČ:

 

Meno a priezvisko

Telefón

e- mail

Riaditeľ

Mgr. Martin Šmilňák

054/4722848

egidiusbj@centrum.sk

Vedením poverený

Ing. Peter Miko

054/4722848

czs@zsjiraskovabj.edu.sk

Ekonómka

Marcela Petrovičová

054/4722848

egidiusbj@centrum.sk

 

Rada CVČ: CVČ má ustanovenú radu v rámci Cirkevnej spojenej školy.

 

§ 2 ods. 1 b,

Údaje o počte žiakov k 31. 12. 2017

Počet žiakov CVČ: 202  žiakov

Počet záujmových útvarov: 12

 

Zoznam záujmových útvarov v Centre voľného času ako súčasti  Cirkevnej spojenej školy v Bardejove v školskom roku 2016/2017

Počet

záujmových útvarov

Oblasť jazykov

Oblasť spoločenských vied

Oblasť prírodných vied

Telovýchova

a šport

Informatiky

12

3

2

4

1

2

202

žiakov

63

žiakov

27

žiakov

63

žiakov

15

žiakov

34

žiakov

 

Zoznam krúžkov – CVČ                                                              2017/2018

33 hodín ročne /1 hodina týždenne

 

                       

   

 

 

 

Oblasť telesnej výchovy a športu         

 

Mgr. Jozef Matej

Stolný tenis

Oblasť jazykov

Mgr. Agnesa Ceľuchová

Bavarderie

Mgr. Miriam Šmilňáková

Spass mit deutsch

Mgr. Lýdia Stašková

Cvičenia zo SJL pre 9.B

Oblasť prírodných vied

PaedDr. Silvia Havrilová

Seminár z MAT  - 1. tročník G

 

Mgr. Ján Sim

Seminár z MAT  - 2. ročník G

 

Mgr. Pavol Porubský

Seminár z MAT – 9.A

           

Ing. Stanislav Zašiura

Cvičenia z MAT pre 7. ročník

Oblasť spoločenských vied

Mgr. Erika Ronďošová

Poznaj svoje práva

 

ThDr. Ing. PaedDr. František Gerčak/ Mgr. Stanislava Mihaľová

Mediálno-zdravotnícky krúžok

Oblasť informatiky

PaedDr. Ján Fábian

Dizajn

 

PaedDr. Renáta Matejová

Počítačový pre I. stupeň

 

Personálne zabezpečenie

Záujmové útvary v CVČ vedú interní zamestnanci Cirkevnej spojenej školy.

 
Dochádzka žiakov:

Vedúci útvaru

Názov

Zameškané hodiny

Priemer na žiaka

Osprav.

Neospr.

Mgr. Jozef Matej

Stolný tenis

96

6,41

96

0

Mgr. Agnesa

Ceľuchová

Bavarderie

67

4,86

67

0

Mgr. Miriam Šmilňáková

Spass mit deutsch

71

3,55

71

0

Mgr. Lýdia Stašková

Cvičenia zo SJL pre 9.B

86

1,19

86

0

Mgr. Silvia Havrilová

Seminár z MAT pre I. roč.

19

1,15

19

0

Mgr. Ján Sim

Seminár z MAT pre II. roč.

28

1,44

37

0

Mgr. Pavol Porubský

Cvičenia z MAT pre 9.A

15

0,94

15

0

Ing. Stanislav Zašiura

Cvičenia z MAT  pre 7. ročník

42

2,625

42

0

Mgr. Erika Ronďošová

Poznaj svoje práva

33

2,75

33

0

ThDr. PaedDr. František Gerčak

Mgr. Stanislava Mihaľová

Mediálno-zdravotnícky krúžok

26

1,857

26

0

Ing. Ján Fábian

Dizajn

12

1,0

12

0

PaedDr. Renáta Matejová

Počítačový pre I. stupeň

44

2,0

44

0

 

Žiaci zapísaní v Centre voľného času uhrádzali poplatok za jeden záujmový útvar,
ale mali možnosť navštevovať viacero krúžkov – niektorí v priebehu roka zmenili svoj záujem a prestali navštevovať útvar, na ktorý sa prihlásili – ale navštevovali iný, ktorý bol pre nich zaujímavejší – my sme im takéto presuny umožnili, ale v pôvodnom záujmovom útvare figurovali ako neprítomní,  a preto je v niektorých útvaroch vyšší počet vymeškaných hodín, aj keď útvar mal viac členov, ako bolo pôvodne zapísaných. Pohyb žiakov medzi krúžkami bol spôsobený okrem iného aj tým, že žiakom sa oproti septembru, keď sa do CVČ hlásili, zmenili hodiny v základných umeleckých školách alebo v športových kluboch a nebolo možné úplne zladiť rozvrhy hodín. Problémy spôsobovali aj autobusové spoje žiakov,
ktoré neumožňujú dochádzajúcim žiakom robiť flexibilné zásahy do rozvrhov.

 

§ 2 ods. 1 g,

Zamestnanci – pracovný pomer:

Pracovný pomer

Počet

pedagogických zamestnancov

Počet

nepedagogických

zamestnancov

Počet

pedagogických úväzkov

Počet

nepedagogických úväzkov

Na dohodu

12

0

0,44

0

TPP

0

0

0

0

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

Spolu

učiteľov

0

12

12

vychovávateľov

0

0

0

Spolu

0

12

12

 

Krúžky vyučované neodborne: 0

 

Prehľad  podujatí:

Oblasť jazykov a spoločenských vied

A Slovo bolo u Boha

Arcidiecézne kolo – príprava recitátorov

Celoslovenské kolo – príprava recitátorov

Šaliansky Maťko

Príprava recitátorov

Hviezdoslavov Kubín

Príprava recitátorov, realizácia školského kola, organizačné zabezpečenie okresného kola

Moja pani učiteľka

Školská súťaž – recenzia prác, tvorba literárnych textov

 

Oblasť prírodných vied

Olympiáda z matematiky

Príprava žiakov, riešenie školského kola súťaže, príprava žiakov na okresné kolo

Henischiáda

Riešenie úloh, príprava žiakov, koordinácia súťaže

Klokan

Príprava a organizačné zabezpečenie súťaže

 

Oblasť kultúry a umenia

Príprava tanečných a speváckych vystúpení

Nesúťažné podujatia - akadémie pre rodičov, žiakov, verejnosť, príprava žiakov na okresné súťaže a prehliadky, príprava programov, besiedky pre rodičov, programy súvisiace s liturgickým rokom – Krížová cesta, Sv. rodina hľadá prístrešok.

 

Oblasť športu

Futbalový turnaj žiakov

Príprava žiakov a žiačok rôznych vekových kategórií

 

Príprava žiakov a žiačok na okresné turnaje v rôznych športových disciplínach

 

 

§ 2 ods. 1 i,

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Centrum voľného času ako súčasť Cirkevnej spojenej školy  organizovalo  – Slávnostnú akadémiu  pre žiakov, rodičov a priateľov školy pri príležitosti Sedembolestnej Panny Márie v Kláštornom kostole v Bardejove.   

Zároveň so svojimi vystúpeniami navštevovalo v pravidelných  intervaloch domovy sociálnych služieb v meste Bardejov /Alia,, Domov dôchodcov/, Klub kresťanských seniorov, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi,  žiaci so spevokolom vystupujú pravidelne každý týždeň na školských sv. omšiach, vystúpili aj v rámci farnosti sv. Egídia na vianočnej akadémii, pri príležitosti  Dňa matiek, Mikuláša, pripravovalo prezentáciu prác na výstave v Poľsko-slovenskom dome. Hudobnícke a spevácke zložky pomáhali pri sv. omšiach.

Vedúci záujmových útvarov spolu so svojimi žiakmi pripravili predajnú burzu, z výťažku ktorej sa zakúpili hudobné nástroje pre spevácku a hudobnícku zložku.

Pripravili vianočné kolednícke pásmo  pre žiakov školy, krátke programy pre Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela v Bardejove ako aj pre iné organizácie, ktoré mali záujem.

V spolupráci s Poľsko – slovenským domom v Bardejove a Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela sme sa zúčastňovali na výstavách a iných akciách, ktoré organizovali – napríklad výtvarné medzinárodné súťaže, verejné  čítanie atď.  Výtvarné útvary sa zapájali do súťaží, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Bardejove ale aj umelecké školy v meste.

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické a priestorové podmienky

Záujmové útvary začínajú svoju činnosť v popoludňajších hodinách tak, aby žiaci
aj vedúci záujmových útvarov mali po vyučovaní dostatočne dlhú prestávku na obed a prebiehajú v budove školy, pričom vedúci záujmového útvaru má k dispozícii kmeňové triedy, počítačové učebne, telocvičňu, chemické laboratórium, posilňovňu a školský klub detí, školské ihrisko. Majú k dispozícii televízory, DVD prehrávače, videá, počítače, dataprojektory, školskú knižnicu, aby mohli rozvíjať kompetencie žiakov.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

Všetci vedúci záujmových útvarov sú poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci
/august 2017/. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia sú podrobne rozpracované v prevádzkovom a školskom poriadku CSŠ, sú s nimi oboznámení aj žiaci. 

-                 zabezpečenie činnosti učebnými pomôckami

Vybavenie učebnými pomôckami sa postupne dopĺňa a bude naďalej potrebné
ho dopĺňať v súlade s pribúdajúcimi záujmovými útvarmi a potrebami strediska. Výhodou je, že centrum voľného času využíva  pomôcky  a zariadenia  cirkevnej spojenej školy.  

-                 stručná analýza súčasného stavu

Centrum voľného času  bolo  Ministerstvom  školstva  SR zaradené  do  siete 
s termínom  začatia činnosti  od 1.  9.  2007 ako  súčasť  Cirkevnej základnej školy  sv. Egídia, Jiráskova 5 v Bardejove. Na základe zaradenia do siete zriadilo Školské  stredisko záujmovej činnosti sv. Egídia Arcibiskupstvo Košice ako zriaďovateľ 
s účinnosťou od 1. 9. 2007. Od 1. 1. 2013 je jeho názov zmenený na Centrum voľného času ako súčasť Cirkevnej základnej školy sv. Egídia v Bardejove
a od 1, 9. 2014 je súčasťou Cirkevnej spojenej školy v Bardejove.

-                 potreby a pripravované plány

Najviac  pociťujeme  potrebu  zveľadenia kabinetu hudobnej výchovy o hudobné nástroje /gitaru, husle a pod./ a inú didaktickú techniku. Hľadáme aj nové   finančné zdroje  prostredníctvom  ponuky  služieb strediska, ktoré aspoň sčasti pokryjú náklady na voľnočasové vzdelávanie, výchovu a záujmy našich žiakov. 

 

 

§ 2. ods. 1 m

Centrum voľného času pri CSŠ

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie za rok 2017

 

 

Dotácia z mestskej samosprávy                                                    3 436,00 €

Dotácie z rozpočtu obcí                                                                           442,00 €

Nenorm. finanč. prostr. za vzdelávacie poukazy:              6 464,13 €

Finančné prostr. na žiak. nad 15 rokov z PSK                   3 800,00 €

Finančné prostriedky získané  od rodičov                         1 737,00 €

 

Spolu:                                                                                 15 879,13 €

 

Použitie:

Materiálové výdavky:                                                               275,30 €

Učebné pomôcky:                                                                                   3 481,98 €

Energie:                                                                                    2 664,02 €

Ostatné služby:                                                                       171,20 €

Mzdové prostriedky a odvody

do poisťovní  :                                                                        9 286,63 €

Spolu:                                                                                                         15 879,13 €

 

 

Bardejov  31.03.2018

 

 

Vypracovala: Petrovičová

 

 

Bardejov  31.03.2018

 

Vypracovala: Petrovičová

 

                                                                                       Mgr. Martin Šmilňák

                                                                                                   riaditeľ

 

                                                                     

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

CVČ napomáha duchovnému rastu a rozvoju estetického cítenia mládeže, nadväzuje
na regionálne folklórne tradície, umožňuje získavať žiakom prvé skúsenosti z vystupovania na verejnosti, pomáha rozvíjať pohybové aktivity, zmysluplne tráviť voľný čas a rozvíjať danosti a talent a prezentovať sa na verejnosti.

 

 

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Pozitíva:

·        Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

·        CVČ reaguje aktuálne a aktívne na všetky kultúrne a športové podujatia v meste.  

Negatívne  stránky: 

Slabší záujem starších žiakov o voľnočasové aktivity všeobecne, prekrývanie sa našich krúžkov s činnosťou základných umeleckých škôl, prípadne s tréningami v športových kluboch. Negatívom je aj zmena financovania centier voľného času – na záujmové útvary a jeho  aktivity by mala prispievať obec, kde má žiak trvalé bydlisko, žiaľ, centru to prináša enormný nárast agendy a nie všetky obce poskytli príspevky.  

Návrh opatrení:

·        Hľadať nové finančné zdroje prostredníctvom poskytovania služieb

·        Hľadať rezervy v motivácii žiakov

·        Vplývať na žiakov vo výchove v oblasti sociálneho cítenia

·        Zainteresovať do budovania prosperity školy a centra vo väčšej miere rodičov  

 

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vedenie školy dbá na dodržiavanie psychohygienických zásad v rámci svojich možností a súlade s potrebami žiakov.

 

 

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca CVČ s rodičmi

Spolupráca s rodičmi sa udržuje na rôznych úrovniach:

Na školských stretnutiach, na aktivitách usporiadaných školou (kultúrnych, športových, duchovných, spoločenských) a pod.

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca CVČ a verejnosti

Škola  sa  snaží  o účinnú spoluprácu  s  verejnosťou  organizovaním  rôznych aktivít  duchovných  a kultúrno-spoločenských, zapájaním sa do aktivít organizovaných mestom alebo inými inštitúciami.

Dostáva  sa  k  verejnosti  aj  prostredníctvom  printových  a elektronických médií, regionálnej televízie a novín, farského časopisu, internetovej stránky školy a školského časopisu.

V  duchovnej  oblasti,  ale  aj  kultúrno-spoločenskej,   spolupracuje s rímskokatolíckym i gréckokatolíckym farským  úradom,  miestnou  komunitou Saleziánov.

 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  31. 8. 2018

Správa predložená k prerokovaniu  Radou školy  2 .10.2018

 

 

V Bardejove, 1.10.2018

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Šmilňák

                                                                                   riaditeľ Cirkevnej spojenej  školy