Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Cirkevná spojená škola - organizačná zložka
Cirkevná základná škola sv. Egídia

Adresa školy

Jiráskova 5, 085 27 Bardejov

Telefón

054 / 4722848

E-mail

egidiusbj@centrum.sk

WWW stránka

www.zsjiraskovabj.edu.sk

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

 

 

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Mgr. Martin Šmilňák

054/4722848

0903749577

smilnakmartin@centrum.sk

ZRŠ

PaedDr. Silvia Havrilová

054/4722848

0907333452

havrilova@cigybar.sk

Ing. Peter Miko

054/4722848

0905674170

petermikobj@gmail.com

ekonómka

Marcela Petrovičová

054/4722848

 

egidiusbj@centrum.sk

 

 

Rada školy

Titl., priezvisko, meno

predseda

Ing. Stanislav Zašiura

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Anton Dubovecký

Mgr. Mária Jevčáková

ostatní zamestnanci

Marcela Petrovičová

zástupcovia rodičov

MUDr. Ján Gurský

Mgr. Zuzana Hlávková

Ing. Vladimír Hric

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Miroslav Jacko

iní

Mgr. Pavol Marton

Magdaléna Lučanská

Mgr. Milan Ballo SDB

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

1. - 4. ročník

Mgr. Oľga Forišová

všetky predmety 1. - 4. ročníka

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Anna Fertaľová

5.- 9. ročník

Spoločenskovedné predmety

Mgr. Jana Harčarufková

dejepis, zemepis, občianska výchova

Prírodovedné predmety

Mgr. Stanislava Mihaľová

prírodopis, chémia, fyzika,
pracovné vyučovanie

Matematika a informatika

Ing. Stanislav Zašiura

5. - 9. ročník

Cudzie jazyky

Mgr. Jana Dubivská

Anglický a nemecký jazyk

Telesná a športová výchova

Mgr. Jozef Matej

5. - 9. ročník

Výchovné predmety

Mgr. Lýdia Stašková

5. - 9. ročník

Školský klub detí

Mgr. Veronika Marková

1.- 4. ročník

Katolícke náboženstvo

Mgr. Mária Jakubčová

5. - 9. ročník

Rada riaditeľa

Ing. Peter Miko

PaedDr. Silvia Havrilová

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 391

Počet tried: 18

 

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

2

2

2

2

2

2

2

2

2

17

počet žiakov

35

33

48

31

50

44

51

46

53

377

z toho ŠVVP

0

2

3

0

5

6

5

7

6

34

z toho v ŠKD

33

30

42

20

0

0

0

0

0

125

 

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 34 /18  dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: 33 /17  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:  1/ 1

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015 

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

3

53

61

 

 

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym bilingválne

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

3

15

35

3

56

prijatí

3

15

27

3

56

% úspešnosti

100

100

100

100

100

 

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

DEJ

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

KNB

MAT

NEJ

I.A

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1,06

 

I.B

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

II.A

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1,18

 

II.B

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1,2

 

III.A

1,04

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1,08

 

III.B

1,19

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1,43

 

IV.A

1,29

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1,36

 

IV.B

1,27

1

1

1,53

V.A

1,84

1,44

1,52

 

2,04

1

 

 

1,08

1

2,12

 

V.B

1,6

1,32

1,48

 

1,72

1

 

 

1

1

2,08

 

VI.A

1,91

1,71

1,67

1,63

1,67

1,08

 

 

1,13

1

2,25

 

VI.B

1,75

1,85

1,55

1,4

1,9

1,04

 

 

1,3

1

2,1

 

VII.A

2,12

1,8

2,12

1,68

1,96

1,08

1,4

 

1,08

1

2,28

2,04

VII.B

2

1,85

2,04

1,58

1,62

1,12

1,27

 

1,04

1

2,19

1,68

VIII.A

2,04

1,6

1,88

1,28

1,24

 

1,56

 

1,48

1

2,16

1,83

VIII.B

2,0

1,62

2

1,76

1,7

 

1,52

 

1,67

1

2,38

1,75

IX.A

1,76

1,64

1,36

1,68

1,5

 

216

 

1,2

1

2,16

2,04

IX.B

2,0

1,96

1,79

1,54

1,71

 

1,5

 

1,24

1

2,32

1,88

 

Trieda

OBN

PDA

PRV

SJL

SPV

SPR

SEE

I.A

 

 

1

1

 

1

 

I.B

 

 

1

1,06

 

1

 

II.A

 

 

1,12

1,06

 

1

 

II.B

 

 

1,07

1,2

 

1

 

III.A

 

1

 

1,12

 

1

 

III.B

 

1,19

 

1,19

 

1

 

IV.A

 

1

 

1,43

 

1

 

IV.B

1,2

1,53

1

V.A

 

 

 

2,04

 

1

 

V.B

 

 

 

1,96

 

1

 

VI.A

1,42

 

 

2,17

 

1

 

VI.B

1,2

 

 

2,15

 

1

 

VII.A

1,32

 

 

2,29

 

1

VII.B

1,04

 

 

2,08

 

1

VIII.A

 

 

 

2,04

 

1

1

VIII.B

 

 

 

2,62

 

1

1

IX.A

1

 

 

2,84

 

1

 

IX.B

1,18

 

 

2,79

 

1

 

 

Trieda

THD

TSV

VLA

VUM

VYV

I.A

 

 

 

 

 

I.B

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

 

 

II.B

 

 

 

 

 

III.A

 

 

1

 

 

III.B

 

 

1,05

 

 

IV.A

 

 

1,21

 

 

IV.B

1,27

V.A

1

1

 

 

1

V.B

1

1

 

 

1

VI.A

1,04

1

 

 

1

VI.B

1

1

 

 

1

VII.A

1

1,04

 

 

1

VII.B

112

1,15

 

 

1

VIII.A

1

1,08

 

1,08

 

VIII.B

1,1

1,05

 

1,14

 

IX.A

 

1,08

 

 

 

IX.B

 

1,11

 

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I.A

17

16

0

1

I.B

18

17

0

1

II.A

17

17

0

1

II.B

16

15

0

1

III.A

26

25

0

1

III.B

22

21

0

1

IV.A

15

14

0

0

I V.B

16

15

0

1

V.A

25

25

0

0

V.B

25

25

0

0

VI.A

24

24

0

0

VI.B

20

20

0

0

VII.A

25

25

0

0

VII.B

26

26

0

0

VIII.A

25

25

0

0

VIII.B

21

21

0

0

IX.A

25

25

0

0

IX.B

28

28

0

0


 

Dochádzka žiakov

Príčiny nepravidelnej dochádzky

Najviac vymeškaných hodín bolo z dôvodu chrípkového ochorenia. Okrem toho viac žiakov má vážne zdravotné problémy, ktoré vyžadujú pravidelné a časté lekárske kontroly. Ďalším dôvodom je práca v umeleckých školách a v športových kluboch, ktoré organizujú sústredenia aj v čase riadneho školského vyučovania. Neospravedlnené hodiny vykazujeme zväčša u žiakov, kde vo väčšine chýba kontrola zo strany rodičov.

Problémy vo vychovanosti žiakov a ich príčiny

Správanie sa väčšiny žiakov bolo veľmi dobré, v súlade so školským poriadkom.  Priestupky v porušovaní školského poriadku riešili triedni učitelia a vedenie školy spolu
so žiakmi a rodičmi ako zákonnými zástupcami. V prípade potreby boli na to rodičia upozornení aj písomne.

Opatrenia

V budúcom školskom roku sa bude klásť dôraz na etické správanie sa žiakov, odstránenie nevhodných návykov, viesť žiakov ku vzájomnej láske, pomoci, posilňovaniu mravnosti na kresťanských princípoch, v úzkej spolupráci s rodinou, odborom sociálnych vecí a rodiny v Bardejove a Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove.

 

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

17

1301

81,31

1301

81,31

0

0,00

I.B

18

1191

70,06

1191

70,06

0

0,00

II.A

17

1145

67,35

1145

67,35

0

0,00

II.B

16

1033

68,87

1033

68,87

0

0,00

III.A

26

1481

59,24

1481

59,24

0

0,00

III.B

22

1322

64,52

1322

64,52

0

0,00

IV.A

15

826

59,00

826

59,00

0

0,00

IV.B

16

1016

67,73

1016

67,73

0

0,00

V.A

25

1303

52,12

1303

52,12

0

0,00

V.B

25

1805

72,20

1805

72,20

0

0,00

VI.A

24

1840

6,67

1840

76,67

0

0,00

VI.B

20

1666

83,30

1666

83,30

0

0,00

VII.A

25

2180

87,20

2161

86,44

19

0,76

VII.B

26

2064

79,38

2058

79,15

6

0,23

VIII.A

25

2210

88,40

2186

87,44

24

0,96

VIII.B

21

2261

107,67

2261

107,67

0

0,00

IX.A

25

2868

114,72

2868

114,72

0

0,00

IX.B

28

2883

102,96

2851

101,82

32

1,14


 

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Celoštátna úspešnosť

Testovanie 9 -2018 SJL

53

65,8

63,0

Testovanie 9 – 2018  MAT

53

56,6

55,9

Testovanie 5 - 2017 SJL

50

62,9

62,8

Testovanie 5 - 2017 MAT

50

68,4

64,7

 

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,
v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

 

Odbory a učebné plány

Realizácia školského vzdelávacieho programu na CZŠ sv. Egídia

pre školský rok 2017/2018 – ISCED1

1.    ročník

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová

dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

Príroda a spoločnosť

Prvouka

1

Človek a hodnoty

Náboženstvo

2 /+1/

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

Výtvarná výchova

2

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

 

Školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová

dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Anglický jazyk

1

 

 Spolu                                                                                                                    22 hodín

 


 

2.    ročník

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

8

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

Prvouka

2

Človek a hodnoty

Náboženská výchova

2 /+1/

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

Výtvarná výchova

2

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

 

Školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Anglický jazyk

2

 

Spolu                                                                                                                     23 hodín

 

 

 

3.    ročník

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

8/+1/

Anglický jazyk

3

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

Informatická výchova

1

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

1

Vlastiveda

1

Človek a hodnoty

Náboženská výchova

2 /+1/

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

Výtvarná výchova

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová dotácia hodín

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

 

Spolu                                                                                                                     25 hodín


 

4.    ročník

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9/+3/

Anglický jazyk

3

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4 /+1/

Informatická výchova

1

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

1

Vlastiveda

1

Človek a hodnoty

Katolícke náboženstvo

2 /+1/

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

Výtvarná výchova

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

 

Spolu                                                                                                                     26 hodín

 

 

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským ISCED1

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Počet hodín za 1. – 4. ročník ZŠ

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

26 /34/

Prvý cudzí jazyk

6 /9,5/

 

 

32

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

3 /4/

Vlastiveda

3

 

 

6

Človek a hodnoty

Etická výchova / Náboženská výchova

4 /8/

 

 

4

Matematika
a práca s informáciami

Matematika

14 /16/

Informatická výchova

3

 

 

17

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1 /2/

 

 

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

4

Hudobná výchova

4 /4,5/

 

 

8

Zdravie a pohyb

Telesná výchova / Športová príprava

8

 

 

8

Povinné hodiny spolu

 

76

Voliteľné hodiny

 

20

Hodiny spolu

 

96

 

Školský vzdelávací program

Počet hodín je súčasťou navýšenej dotácie predmetov štátneho vzdelávacieho programu /v tabuľke počty hodín v zátvorkách/.

 

Priamu zodpovednosť za tvorbu školského vzdelávacieho programu má vedúca metodického združenia Mgr. Oľga Forišová spolu s vyučujúcimi na I. stupni.

 

 

 

 

Realizácia školského  vzdelávacieho programu na CZŠ sv. Egídia

pre školský rok 2017/2018 – ISCED2

 

5.    ročník

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová

dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

Anglický jazyk

4/+1/

Matematika a práca s informáciami

Matematika

5

Informatika

1

Človek a príroda

Biológia

2

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

Geografia

2

Človek a hodnoty

Katolícke náboženstvo

2 /+1/

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

Výtvarná výchova

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

Človek a svet práce

Technika

1

 

Spolu                                                                                                                     27 hodín

 

 


 

6.    ročník

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová

dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

Anglický jazyk

5 /+2/

Matematika a práca s informáciami

Matematika

5 /+1/

Informatika

1

Človek a príroda

Biológia

1

Fyzika

2

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

Geografia

1

Občianska náuka

1

Človek a hodnoty

Katolícke náboženstvo

2 /+1/

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

Výtvarná výchova

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

Človek a svet práce

Technika

1

 

 

Spolu                                                                                                                     29 hodín

 

7.    ročník

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová

dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

Anglický jazyk

3 /+1/

Nemecký jazyk

2/+2/

Matematika

a práca s informáciami

Matematika

4

Informatika

1

Človek a príroda

Biológia

2

Fyzika

1

Chémia

2

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

Geografia

2

Občianska náuka

1

Človek a hodnoty

Katolícke náboženstvo

2/+1/

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

Výtvarná výchova

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

Človek a svet práce

Technika

1

Spolu                                                                                                                     30 hodín

 

 

 

 

8.    ročník

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

Anglický jazyk

4/+1/

Nemecký jazyk

2

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

Informatika

1

Človek a príroda

Biológia

1

Fyzika

2

Chémia

2

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

Geografia

1

Človek a hodnoty

Katolícke náboženstvo

2 /+1/

Umenie a kultúra

Výchova umením

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

Človek a svet práce

Technika

1

 

 

Spolu                                                                                                                     29 hodín

 

 


 

9.    ročník

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová
dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

Anglický jazyk

3

Nemecký jazyk

2

Matematika a práca s informáciami

Matematika

5

Informatika

1

Človek a príroda

Biológia

1

Fyzika

1

Chémia

2

Človek a spoločnosť

Dejepis

2

Geografia

1

Občianska výchova

1

Človek a hodnoty

Katolícke náboženstvo

2

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

 

Školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Časová dotácia hodín

Jazyk a komunikácia

Konverzácia z anglického jazyka

1

 

Spolu                                                                                                                     29 hodín

 

 

 

 

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Počet hodín za 5. – 9. ročník ZŠ

Jazyk a komunikácia

 Slovenský jazyk a literatúra

 23 /25/

 Prvý cudzí jazyk

 15 /21/

 Druhý cudzí jazyk

 4 /9/

 

 

 42 /55/

Človek a príroda

 Fyzika

5 /5/

 Chémia

 4 /4,5/

 Biológia

 5 /7,5/

 

 

 14 /17/

Človek a spoločnosť

 Dejepis

6  /7/

 Geografia

 5 /5/

 Občianska náuka

 4 /4/

 

 

 15 /16/

Človek a hodnoty

 Etická výchova / Náboženská    výchova

4 /10/

 

 

 4 /10/

Matematika a práca s informáciami

 Matematika

19 /23/

 Informatika

 2 /5/

 

 

 21 /28/

Človek a svet práce

 Svet práce

1 /1/

 Technika

 1 /1/

 

 

 2 /2/

Umenie a kultúra

 Hudobná výchova

 3 /3/

 Výtvarná výchova

 3 /3/

 Výchova umením

 1 /1/

 

 

 7 /7/

Zdravie a pohyb

 Telesná a športová výchova

 10 /11/

 

 

 10 /11/

Povinné hodiny spolu

 

 115

Voliteľné hodiny

 

 31

Počet hodín spolu  

 146

 

 

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried
v ročníku

2

2

2

1

2

2

2

2

2

17

Variant1.,2.,3.

ISCED1

ISCED1

ISCED1

ISCED1

ISCED2

ISCED2

ISCED2

ISCED2

ISCED2

 

Iné ( uveďte )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priamu zodpovednosť za tvorbu školského vzdelávacieho programu majú vedúci predmetových komisií:

Mgr. Oľga Forišová               -        vedúca MZ na I. stupni

Mgr. Anna Fertaľová             -        vedúca PK slovenského jazyka a literatúry

Ing. Stanislav Zašiura             -        vedúci PK matematiky a informatiky

Mgr. Jana Harčarufková         -        vedúca PK spoločenskovedných predmetov

Mgr. Stanislava Mihaľová      -        vedúca PK prírodovedných predmetov

Ing. Lýdia Stašková               -        vedúca PK výchovných predmetov

                                                        / VYV, HUV, SEE, THD, TEH/

Mgr. Jozef Matej                    -        vedúci PK telesnej a športovej výchovy

Mgr. Jana Dubivská               -        vedúca PK cudzích jazykov

Mgr. sr.Mária Jakubčová /sr. Jana Pavla/– vedúca PK katolíckeho náboženstva

 

Nepovinné predmety

V školskom roku 2015/2016 neboli vyučované nepovinné predmety.

Štruktúra tried

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

0

Prvého ročníka

2

31

0

Bežných tried

18

391

34

Špeciálnych tried

0

0

0

Pre nadaných

0

0

0

Spolu

18

391

34

 

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet
pedag. prac.

Počet
nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

31

12

21,03

12

DPP

2

0

1,56

0

Znížený úväzok

17

0

7,6

0

ZPS

1

0

1

0

Na dohodu

1

0

0,09

0

Spolu

23,18

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

34

34

vychovávateľov

0

4

4

asistentov učiteľa

0

1

1

spolu

0

39

39

 

 


 

Predmety vyučované nekvalifikovane

§ 2. ods. 1 h

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B

Svet práce

4

V.B,

Dejepis

1

V.A, V.B

Informatika

2

VI.A,VI.B

Fyzika

2

IV.A

Vlastiveda

1

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

20

1

2.kvalifikačná skúška

16

2

štúdium školského manažmentu

4

1

špecializačné inovačné štúdium

30

2

špecializačné kvalifikačné

8

1

postgraduálne

0

0

doplňujúce pedagogické

4

0

vysokoškolské pedagogické

27

0

vysokoškolské nepedagogické

3

0

predatestačné štúdium

10

3

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti
§ 2. ods. 1 j

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Súťaže a aktivity z oblasti slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka

5. miesto

T. Nováková – 9.B

A Slovo bolo u Boha – prednes kresťanskej poézie a prózy, arcidiecézne kolo

1. miesto – próza 3. kat

V. Kuľková – 9.B

Šaliansky Maťko – prednes povestí, okresné kolo

3. miesto

Š. Varmus – 5.A

Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy, okresné kolo

1. miesto – poézia

1. miesto -  próza

A. Liptáková – 4.A

V. Kuľková – 7.A


 

Mladý literárny kritik

okresná súťaž

Ocenené práce

 

Kráľ čitateľov

Súťažno-zábavný turnaj zameraný na orientáciu sa v knižnici a v knihách

Účasť družstva žiakov

2. stupňa

Literárny karneval

Školská prehliadka postáv z rozprávok pre 5. ročník

 

Poľovníci a príroda- tvorba literárnych prác s danou tematikou

ocenené práce

Radka Šoltésová – 7.B

 

 

Náboženské súťaže a aktivity

Archieparchiálne kolo biblickej olympiády gréckokatolíckej cirkvi

1. miesto

 

S.Šofranková, R. Exnerová,

 E. Danková – 2.B, 2.A

2. miesto

K.Hromová – 8.A,

 J. Hromo – 9.B,

K. Hromová – 6.B

Biblická olympiáda

okresné kolo

3. miesto

G. Tejová – 9.B

K. Briškárová – 7.B

D. Majirošová – 8.B

Tehlička pre deti ulice

Centová zbierka, ktorej výťažok je venovaný na akcie organizácie Savio

Žiaci a zamestnanci školy

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

Vedomostná súťaž žiakov – arcidiecézne kolo – uspešní riešitelia

 

Biblická olympiáda

Školské kolo v o všetkých triedach a všetkých ročníkoch

 

Sv. Egid

Vedomostná súťaž pre žiakov 1. stupňa

 

Misie

Týždeň misií – informácie o činnosti pápežských misijných diel.

Zbierka na potreby misií

Školský výchovný projekt

A ovocie v nás dozrieva

Každý mesiac bol zameraný na inú čnosť, ktorú sme rozvíjali

 

 

Výtvarné súťaže a aktivity

Jeseň, pani bohatá

 

Školská výtvarná súťaž, zaslanie prác na výstavu do CVČ

1. miesto

 

Farby a krásy jesene  

 

 

Prebúdzanie jari

okresná súťaž

1.miesto

 

Pani Zima prišla k nám

Školská súťaž spojená s výstavou prác v priestoroch školy, výzdoba školy

 

Bardejov – moje mesto

Školská výtvarná súťaž spojená s výstavou najlepších prác v priestoroch školy a školskej jedálne

 

Čarovné jablko

Školská výtvarná súťaž spojená s výstavou prác

Deň jablka

Veľkonočné vajíčko

školská súťaž spojená s výstavou

 

Spevácke súťaže a aktivity, vystúpenia pre verejnosť

Piesne našich babičiek  - súťažná prehliadka pre starých rodičov

súťaž pre žiakov 1. stupňa v priestoroch školskej jedálne

 

Pieseň pre sv. Otca arcidiecézna súťaž v speve v Stropkove

 

Strieborné pásmo

Bronzové pásmo

T. Kertýsová – 5.B

Z. Kerýsová – 4.A

Slávik Slovenska – okresné kolo

1. miesto

3. miesto

1. miesto

M.L.Geciová – 3.A

E. Terpitková – 7.B

S. Kováčová – 5.B

Giraltovský hudák – regionálna súťaž v speve ľudových piesní

1.      miesto

2.      miesto

1.      miesto

F. Moravec – 4.A

D. Zamborská – 3.A

S. Kováčová – 5.B

Mesiac úcty k starším

Vystúpenie pre seniorov , vystúpenie pre Klub pedagógov

žiaci 1. stupňa, školský zbor, literárno-dramatický krúžok

Deň matiek

Vystúpenia pre mamy a babky v Bazilike sv. Egídia

Žiaci školy

Sv. Mikuláš

Vystúpenie pre žiakov školy ako aj pre gréckokatolícku farnosť

Žiaci 1.stupňa, školský spevácky zbor

Koledníci

Pásmo kolied, vinšov a piesní

Pre žiakov a zamestnancov školy

Mikuláš

Vystúpenie pre deti a rodiny s telesným postihnutím

Žiaci školy – piesne a básne spolu s dramatickými časťami

Advent

Svätá rodina hľadá prístrešok

Program pre žiakov školy a verejnosť v kostole sv. Jána Krstiteľa

Vianočná akadémia

Pre žiakov školy

Pásmo zachytávajúce obdobie Vianoc – narodenie Ježiša, Betlehemci, koledníci

Krížová cesta

Dramatizácia krížovej cesty – 4. ročník

Pripravené pre žiakov školy a verejnosť v kláštornom kostole sv. Jána Krstiteľa

Miss bábika

Školská súťaž v speve uspávaniek

Pre žiačky 1. a 2. ročníka

Katarínska diskotéka

Akcia pre žiakov 1. stupňa

 

Deň matiek

Triedne besiedky pre mamy

 

Slávnostný program k 25. Výročiu vzniku Cirkevnej spojenej školy

Kultúrny program v mestskej športovej hale „Mier“

Účasť ministerstva školstva, primátora a VÚC Prešov

 

 

Olympiády a predmetové súťaže a aktivity

Botanikiáda

Úspešní riešitelia školského kola (prostredníctvom internetu, následne krajská súťaž v Botanickej záhrade v Košiciach)

 

Pytagoriáda

 

okresné kolo súťaže

3. miesto

1.miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

F. Moravec  - 4.A

F. Adamišin – 5.A

J. Jurčišin – 7.B

D. Moravcová – 6.A

D. Ceľuch -3.A


 

Matematická olympiáda

4. miesto

3. miesto

5. miesto

D. Moravcová – 6.A

J. Jurčišin – 7.B

D. Jászay – 8.A

          Fyzikálna olympiáda

 

2.miesto

 

M. Žarnovský – G – 1.A

Chemická olympiáda

4. miesto

6. miesto

T. Nováková– 9.B

V. Kuľková – 9.B

Geografická olympiáda

2. miesto

4. miesto

T. Nováková– 9.A

J. Harčar – 5.B

Dejepisná olympiáda

6. miesto

E. Hřibová – 7.A

Olympiáda v anglickom jazyku

5. miesto

M. Čupa – 8.B – kat. 1B

Komparo

Celoslovenské testovanie   žiakov z matematiky a slovenského jazyka

Pre žiakov 6. a 8. ročníka

Klokan

Celoslovenské matematické testovanie

Organizované pre žiakov 2. stupňa

Mladý zdravotník

účasť družstva starších žiačok

Okresná súťaž hliadok SČK

Mladý zdravotník

1. miesto mladších žiakov

Okresná súťaž hliadok SČK

Súťaž mladých záchranárov v civilnej ochrane osôb

5. miesto

Okresná súťaž

 

 

Oblasť športu – súťaže a aktivity

Vianočný okresný futbalový turnaj

účasť žiakov

žiaci 4. ročníka                    žiaci 3. ročníka

Beh Radničným námestím

účasť žiakov

žiaci 2. stupňa

Cezpoľný beh – okresná súťaž družstiev

účasť žiakov

Žiaci 3. stupňa

Okresný turnaj v malom  futbale

staršie žiačky

mladší. žiaci

mladšie žiačky

Účasť vo všetkých kategóriách

Futbalový turnaj starších žiačok, okresné majstrovstvá

účasť

 

Coca-cola cup

Futbalový turnaj starších žiakov

4. miesto

Futbalový turnaj CSŠ

1.miesto

Starší žiaci

Okresné majstrovstvá v badmintone

3. miesto

4. miesto

družstvo dievčat

družstvo chlapcov

Okresné majstrovstvá v stolnom tenise žiačok

1.miesto

K.A Lozáková – 9.A

L. Kocúrová - 9.A

V. Kocúrová -  9.B

Okresné majstrovstvá v stolnom tenise žiakov

6. miesto

Starší žiaci

Lyžiarsky výcvik

Organizovaný pre žiakov 7. ročníka v lyžiarskom stredisku Drienica pri Sabinove

 

Futbal– okresné majstrovstvá

účasť mladších žiakov

 

Okresné majstrovstvá v atletike

účasť nášho družstva chlapcov

 

Šachová liga

3. miesto

Družstvo CSŠ – CZŠ sv. Egídia Bardejov

Korčuľovanie

na ľadovej ploche na štadióne

 

 

Didaktické hry

Organizované pre žiakov 1. stupňa

Centrum mesta – Radničné námestie

Bardejovská kalvária

Účelové cvičenia

Organizované pre žiakov 2. stupňa

Mihaľov – kyslíková dráha

 

 

Deň jablka, Deň kráľov, Vzory mojej svätosti, Pani Zima prišla k nám, Farebný misijný týždeň, vystúpenia v seniorcentre, Deti svetla, Besiedky adventné aj ku dňu matiek, gala koncert, Vianočné skutky, Deď otvorených dverí, Spoločný ples, Týždeň rodiny, Účesy a aktivity rodín, Bábkové divadlo piatakov.

Škola pripravovala počas celého roka akcie a aktivity (spoločné posedenia s rodičmi a starými rodičmi, vychádzky do prírody s rodičmi a učiteľmi, súťažné popoludnia pre žiakov a rodičov, opekačky pre triedne kolektívy a rodičov – po vyučovaní, ale aj počas víkendových dní). Akcie boli zamerané na bližšie spoznanie sa aj mimo prostredia školy. O všetkých aktivitách bola verejnosť informovaná prostredníctvom školskej internetovej stránky, prostredníctvom školského časopisu, školského rozhlasu, ale aj prostredníctvom nástenných novín v triedach či na chodbách školy. Následne o väčších podujatiach sme informovali
na stránkach Bardejovských novostí, prípadne v bardejovskej televízii.

Séria akcií bola doplnená vystúpeniami žiakov v kostoloch v meste ale aj v dedinách,
z ktorých k nám prichádzajú žiaci – išlo o vystúpenia školského speváckeho zboru spolu s hudobným sprievodom, ale aj vystúpenia tanečného krúžku, prípadne divadelno-dramatické vystúpenia.

 

 

Prednášky a exkurzie:

V spolupráci so Špeciálnou pedagogicko-psychologickou poradňou v Bardejove  bola pripravená séria prednášok na vybrané témy (šikanovanie, prevencia závislostí) pre všetky ročníky primárneho aj sekundárneho vzdelávania.

-                 Naša trieda – naša parta – adaptačná aktivita pre 5. ročník (CPPPaP).

-                 Nebojím sa nových začiatkov – adaptačná aktivita pre 1. ročník (CPPPaP).

-                 Ako čeliť agresivite a šikanovaniu v školách (prevencia sociálno-patologických javov pre 5. ročník v spolupráci s CPPPaP).

-                 Trestno-právna zodpovednosť mladistvých – OR PZ Bardejov – 8. Ročník

-                 Ako čeliť šikanovaniu – pokračovanie aktivity 5. ročník (OR PZ).

-                 Média a ich vplyv na sebaúctu dospievajúcich – realita mediálneho sveta a jej vplyv na dospievajúcich, prevencia negatívneho vplyvu médií pre 9. ročník, CPPPaP.

-                 Čo sa patrí a čo nie – čo o nás prezrádza naše správanie, poznanie pravidiel slušného správania, CPPPaP.

-                 Učenie nemusí byť mučenie – ako sa správne učiť – Pre 6. ročník, CPPPaP.

-                 Škola dobrého života – preventívny program zameraný na rozvoj zručností, vedomostí a postojov dôležitých pre dobrý život – aktívne počúvanie, zvládanie negatívnych situácií – 3. ročník. CPPPaP.

-                 Si mladý, neumieraj zbytočne – dopravno-preventívny projekt pre účastníkov cestnej premávky pre 8. a 9. ročník.

-                 Tadiaľ cesta nevedie – prevencia látkových a nelátkových závislostí – pre 7. ročník, CPPPaP.

-                 Nie si môj priateľ, ale rešpektujem ťa – prijatie a pochopenie nám nesympatického človeka – rozvoj tolerancia, 7. ročník, CPPPaP.

-                 Posúvam sa o krok ďalej – aktivita zameraná na rozvoj schopnosti zdravého sebapresadenia, tolerancie, vyrovnávanie sa so zmenami pri prechode na 2. stupeň
pre 4. ročník CPPPaP.

-                 Obchodovanie s ľuďmi – preventívna aktivita pre 9. ročník. CPPPaP.

-                 Poruchy príjmu potravín – prednáška pre žiačky 7. ročníka v spolupráci s RÚVZ.

-                 Zoznámte sa, prosím – adaptačné aktivity pre žiakov 1. ročníka v spolupráci s CPPPaP prebiehali v troch nasledujúcich cykloch a zamerané boli na zvládnutie prechodu z materskej školy do prvého ročníka.

-                 Dentálna hygiena – aktivita pre prvákov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zameraná na získanie a dodržiavanie správnych návykov v oblasti dentálnej hygieny.

-                 Čítanie s porozumením  - pre žiakov 5. ročníka v spolupráci s CPPPaP spojená s testovaním čítania s porozumením.

-                 Učíme sa vážiť si a akceptovať iných – preventívna aktivita na rozvoj vzájomného porozumenia, vnímania rozdielnosti medzi ľuďmi, názormi pre žiakov 2. ročníka. Pripravené v spolupráci s CPPPaP.

-                 AIDS – workshop pre žiakov 9. ročníka pripravený v spolupráci s RÚVZ v Bardejove.

-                 Prvá pomoc – preventívna aktivita pre žiakov 4. ročníka pripravená v spolupráci s RÚVZ.

-                 Emka to vie – aktivita pre žiakov 4. ročníka v spolupráci s CPPPaP. Aktivita
je na pokračovanie.

-                 Ako sa nestratiť vo svete internetu –prednáška pre druhákov, aktivity zamerané
na informovanie o nástrahách internetu a správnu orientáciu v internetovej komunikácii. Pripravené v spolupráci s CPPPaP. Aktivita je na pokračovanie v dvojmesačných intervaloch.

-                 Chrípka a možnosti jej prevencie – aktivita na triednických hodinách – podklady poskytnuté RÚVZ.

-                 Deň narcisov – celoslovenská zbierka na podporu Ligy proti rakovine.

-                 Odkaz Zemi – projekt pri príležitosti Dňa Zeme pre 6. ročník zameraný na ochranu životného prostredia.

-                 Osobný finančný plán– workshop zameraný na testovanie finančnej gramotnosti
pre žiakov 9. ročníka, uvedomenie si hodnoty peňazí a  vytvorenie správneho pomeru príjmov a výdavkov v rodinnom rozpočte.

-                 Prevencia voči rasizmu, xenofóbii, intolerancii pre žiakov 8. a 9. ročníka v spolupráci s CPPP a P

-                 Deň počatého dieťaťa – prednáška o hodnote ľudského života od počatia pre žiakov školy, relácia v školskom rozhlase

-                 Žiaci  4. ročníka navštívili planetárium v Prešove.

-                 Exkurzia na židovskom cintoríne spojená s prednáškou o živote Židov v Bardejove  pre žiakov 9. ročníka.

-                 Exkurzia v skanzene a v národopisnej expozícii Šarišského múzea v Bardejovských Kúpeľoch so žiakmi 6. ročníka ako súčasť posilňovania vedomostí o regióne.

-                 Exkurzia v Osvienčime pre žiakov 9. ročníka spojená s informáciami o holokauste počas 2. svetovej vojny.

-                 Školské výlety triedni učitelia plánovali tak, aby to bol nielen deň oddychu,
ale aby žiaci mali možnosť vidieť krásy a zaujímavosti východného Slovenska (výlet
do Raslavíc vlakom, návšteva tamojšieho kláštora so žiakmi 1. ročníka, návšteva Košíc so žiakmi 1. stupňa, návšteva Spišskej Novej Vsi, výlet do Tatranskej kotliny
pre 5. ročník).

-                 V rámci záujmových útvarov žiaci navštívili Zborovský hrad, Mihaľov, Stebnícku Hutu, jednoduché turistické trasy v okolí Bardejovských Kúpeľov, Planetárium v Prešove, Košice, Ružomberok a ďalšie miesta.

 

Dvakrát v roku škola organizuje zber papiera, čím vyzýva žiakov, aby vo svojich domácnostiach separovali odpad, zapojili sme sa do projektu „Čistý Bardejov“,  žiaci
sa aktívne zapojili do akcie Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine a do zbierky finančných prostriedkov na pomoc nevidiacim a slabozrakým – Biela pastelka, do zbierky Tehlička pre deti ulice, kde sa zbierali peniaze na podporu nadácie Savio, ako aj do zbierky poštových známok pre misie, do zbierky Modrý gombík,  deti zbierali hračky, ktoré sa doma už nevyužívali  a následne sme vytvorili burzu hračiek a výťažok smeroval na podporu pápežských misijných diel. 

Jednotlivé triedne kolektívy navštívili Štátne divadlo v Košiciach, prípadne Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, divadlo v Spišskej Novej Vsi, žiaci 1. stupňa
Babadlo – bábkové divadlo v Košiciach.

Náboženské aktivity

-                 pravidelné školské sv. omše každú stredu v kostole sv. Jána Krstiteľa  a v prikázané sviatky v Bazilike sv. Egídia, pravidelné týždenné sväté omše v školskej kaplnke
sv. Egídia pre žiakov, zamestnancov, rodičov a priaznivcov školy.

-                 spoločná pobožnosť sv. ruženca v októbri pred vyučovaním prostredníctvom školského rozhlasu, prípadne desiatok ruženca pred školskou sv. omšou.

-                 farebný misijný týždeň – aktivity v rámci mesiaca sv. misií.

-                 týždeň rodiny – aktivity na podporu tradičnej kresťanskej rodiny.

-                 loretánske litánie v máji prostredníctvom školského rozhlasu prípadne pred sv. omšou.

-                 v pôste pred sv. omšou pobožnosť krížovej cesty, ktorú pripravujú žiaci spolu
so svojimi triednymi učiteľmi, vo veľkom týždni hraná krížová cesta pripravovaná žiakmi štvrtého ročníka.

-                 posvätenie adventných vencov  a pravidelná modlitba pri adventnom venci.

-                 Svätá rodina hľadá útulok – dramatizované pásmo pripravené pre žiakov školy
ako príprava na príchod Krista na svet, pásmo je predstavené na záver adventu
na školskej svätej omši.

-                 Krížová cesta na Bardejovskej kalvárii pri príležitosti sviatku povýšenia sv. kríža
so žiakmi 1. stupňa.

-                 pravidelná príprava a aktualizácia násteniek v škole tak, aby korešpondovali
so sviatkami a s cirkevným rokom.

-                 náboženstvo na škole vyučujú  jeden rímskokatolícky a jeden gréckokatolícky kňaz, rehoľná sestra a katechéti.

 

 

Ďalšie podujatia:

-                 duchovná obnova pripravovaná pre učiteľov, zamestnancov a rodičov v Kaplnke Božieho milosrdenstva na Družbe v jeden deň adventu a jeden deň pôstu – v sobotu.

-                 pravidelné týždenné duchovné slovo s vdp. dekanom Pavlom Martonom
a PaedDr. Jánom Fabiánom pre zamestnancov školy.

-                 duchovné obnovy pre žiakov druhého stupňa, ktoré pripravujú obaja kňazi a  rehoľná sestra počas sviatkov v čase, keď nie je vyučovanie – vždy pre iný ročník druhého stupňa školy. Obnova je spojená s možnosťou spovede a so spoločnou svätou omšou.

-                 pravidelná spovedná služba v kaplnke sv. Egídia vždy v jeden deň v týždni, žiaci majú možnosť pristúpiť k sviatosti po dohode s vyučujúcim v danej triede.

-                 pravidelná prvopiatková adorácia v školskej kaplnke sv. Egídia – službu pri adorácii má vždy iný ročník.

-                 na sviatok sv. Lucie sa koná tradičná imatrikulácia prvákov, ktorí sa stávajú, podobne ako táto svätica, nositeľmi svetla.

Ďalšie aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Vystúpenia žiakov:

-                 besiedky tried – divadelné predstavenia.

-                 vianočná akadémia, betlehemské hry.

-                 školský karneval, literárny karneval.

-                 Šarkaniáda na Radničnom námestí pre žiakov prvého stupňa.

-                 Deň matiek v Bazilike sv. Egídia, pravidelné účinkovanie detského speváckeho zboru pri sv. omšiach a akadémiách.

-                 návšteva otvorených hodín v okresnej knižnici.

-                 vystúpenia žiakov v Domove dôchodcov, v ústave sociálnych služieb Alia.

-                 mikulášske vystúpenia pre žiakov ale aj pre filiálne kostoly.

 

 

Kultúrne podujatia:

-                 Deň jablka – propagácia zdravej výživy na I. stupni.

-                 Deň kráľov – animačné dopoludnie na I. stupni s výchovným obsahom.

-                 Vzory mojej svätosti – náboženská súťaž na I. stupni.

-                 návštevy DJZ v Prešove, výchovné koncerty, vianočný koncert v ZUŠ.

-                 návštevy výstav usporiadaných mestským kultúrnym strediskom a Poľsko-Slovenským   domom.

 

 

Besedy:

-                 o slovenských autoroch v mestskej knižnici.

-                 cyklus besied a otvorených hodín v okresnej knižnici, besedy, čitateľský maratón.

-                 besedy o profesijnej orientácii žiakov  8.a 9. ročníka v spolupráci s Úradom práce.

-                 beseda s praktickými ukážkami s príslušníkmi Policajného zboru SR.

-                 účasť na Dňoch otvorených dverí bardejovských stredných škôl a stredných odborných    učilíšť.

-                 exkurzie žiakov 9. ročníka na SOU služieb, ZSŠ J. Andraščíka.

-                 lyžiarsky výcvik v Drienici pri Sabinove  pre žiakov 7. ročníka.

-                 organizovanie školských výletov s cieľom upevniť triedny kolektív a spoznať krásy Slovenska.

-                 športovo-zábavné dopoludnie pre žiakov 1. stupňa.

-                 účelové cvičenie spojené s brannou súťažou hliadok, účelové cvičenia zamerané
na civilnú obranu obyvateľstva.

V škole pracuje žurnalistický krúžok, ktorý pripravuje školský časopis. O dianí v škole informuje vlastná webová stránka, ktorou je informovaná verejnosť o živote školy  a o vlastných výchovno-vzdelávacích aktivitách.

 

 

Účasť na živote vo farnosti:

-                 príspevky žiakov a učiteľov do farského časopisu  Mozaika.

-                 pravidelná služba lektorov, žalmistov, kantorov a mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie  pri sv. omšiach vo farnostiach.

-                 modlitba sv. ruženca pred sv. omšou v kostole.

 

 

Projekty

Dlhodobo sme zapojení do projektu INFOVEK, na škole sú 2 počítačové učebne, učitelia aktívne využívajú počítačovú techniku a internet. Veľmi časté sú digitálne videoprojekcie a prezentácie. Na škole sme doplnili 3 bezdrôtové wifi routre pre pripojenie internetu. V 7 učebniach sme doplnili stabilné dataprojektory so zatemnením,
čím sme dosiahli, že v 13 učebniach je možné vyučovať pomocou internetu a prezentácií dataprojektorom.  Všetko úsilie sme venovali majetkosprávnemu vysporiadaniu pozemku
pri školskej jedálni a školskom klube detí. Zrekonštruovali sme prístupový chodník do ŠKD a rozšírili sme ho, čím sa získala plocha pre činnosť ŠKD.  V rámci školskej jedálne
sme zapojení do Mliečneho aj Ovocného programu pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

CZŠ sv. Egídia sa zapojila do dvoch vzdelávacích projektov financovaných z európskych sociálnych fondov. Projekt Modernizácie vyučovacieho procesu /MVP/ a projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatickej výchovy /DVUI/. Pre pedagógov
sa opatrili notebooky a škola získala dataprojektory a počítače do učební informatiky.

30 pedagógov absolvovalo kontinuálne vzdelávanie v oblasti IKT.

 

 

§ 2. ods. 1 k

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V školskom roku 2017/2018 nebola v škole vykonaná inšpekcia. V predchádzajúcom školskom roku školská inšpekcia konštatovala, že škola splnila odporúčania prostredníctvom školského poriadku skvalitniť informovanosť verejnosti a všetkých zainteresovaných o dianí v škole a zosúladila dokument s platnými právnymi predpismi. Zároveň boli do plánu koordinátora prevencie zapracované Národné programy – Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi a národný program prevencie obezity, čo malo pozitívny dopad
na informovanosť žiakov v danej problematike a na jej uplatnenie v každodennom živote.

 

 

§ 2. ods. 1 l

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Okrem základnej školy je súčasťou Cirkevnej spojenej školy aj gymnázium a základná umelecká škola. Škola má kmeňovú budovu a budovu školskej jedálne.

Kmeňová budova školy prešla rekonštrukciou, priestory zodpovedajú najnovším hygienickým normám. Súčasťou školy je 15 kmeňových tried, 2 učebne informatiky, jazyková učebňa, malá telocvičňa, vonkajšie antukové ihrisko.

Budova školskej jedálne prešla zásadnou rekonštrukciou. Jej nadstavbou škola získala dostatočné priestory pre triedy 1. – 4. ročníka základnej školy, pre školský klub detí a pre základnú umeleckú školu. Škola získala pozemok okolo školskej jedálne o výmere 30 árov
na nové ihrisko a prípadný ďalší rozvoj. Do uvoľnených priestorov v kmeňovej budove
sa presťahovalo gymnázium. Týmito opatreniami sa racionalizovala ekonomika a hospodárenie školy, logicky sa prepojil výchovno-vzdelávací proces medzi jednotlivými stupňami a voľnočasovými aktivitami popoludní. Veľmi významným počinom bolo zriadenia školského ihriska v areáli 1. stupňa a ŠKD, čím vznikol priestor pre športové, ale aj kultúrne aktivity nielen počas vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách.

V nasledujúcom období plánujeme v škole vytvoriť odborné učebne,  najvhodnejšie vnútornou dostavbou podkrovných priestorov školy, uvažujeme
aj o zriadení materskej školy.

 

 

§ 2. ods. 1 m

Správa o hospodárení za rok 2017

 

   V roku 2017 boli pre školu pridelené normatívne finančné prostriedky vo výške 854 466,- €.  Prenesené finančné prostriedky z roku 2016 do roku 2017 sú v čiastke 4 814,- €.  Prenesené finančné zdroje z roku 2017 do roku 2018 sú v čiastke 4 760,-  €.

   Nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie vzdelávacích poukazov 14 432,- €, sociálne znevýhodnené prostredie 780,- €, príspevok na učebnice 943,- €,  asistent učiteľa 7 624,- €, odchodné 493,-€, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode 10 025,-€, príspevok na školu v prírode 4 000,- €,  dopravné 14 409,- €. Prenesené finančné zdroje (dopravné žiakov) z roku 2017 do roku 2018 sú v čiastke 1 029,- € .

Normatívne finančné prostriedky vo výške 854 520,- € boli použité na zabezpečenie prevádzky školy:

Materiálové výdavky, učebné pomôcky...............................................   34 719 €

Energie ..................................................................................................  15 117 €

Cestovné náhrady, prenájom, služby ...................... ......................... ...  69 541 €

Údržba ( bežné opravy) ........................................................................  25 535 €

Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní ......................... ............  709 608 €

Nenormatívne finančné prostriedky boli použité na materiálové výdavky (UP) 6 016,- €,

na energie 3 675,- €. V CVČ  nenormatívne finančné prostriedky boli použité  na OON a odvodí do  poisťovní 6 464,- €.

 

Hodnota dlhodobého hmotného  majetku v obstarávacej cene  k 1.1.2017          84 829 €

                                         prírastky                                                                                           0 

Hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2017                                                        84 829 €

                                 oprávky k 31.12.2017                                                                           34 781 €

                                 zostatková hodnota k 31.12.2017                                                   50 048 €

Hodnota drobného hmotného majetku k 1.1.2017                                               213 881 €

                                 nákup                                                                       +            26 345 €                

                                 úbytky                                                                      -               7 939 €

                                 hodnota drob. hmotného majetku

                                 k 31.12.2017                                                                       232 287 €                                                                                                                       

Hodnota drobného nehmotného majetku k 1.1.2017                                              4 183 €

                                  nákup                                                                                                 0 €

                                          úbytky                                                                                                                       0 €          

Hodnota drobného nehmotného majetku k 31.12.2017                                         4 183 €                                                                          

 

Vypracovala: Petrovičová

                                                                                                            Mgr. Martin Šmilňák

                                                                                                                        riaditeľ

 

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Vo výchove kladieme dôraz na etické správanie sa žiakov, odstránenie nevhodných návykov, vedieme ich ku vzájomnej úcte, pomoci a tolerancii, k posilňovaniu mravnosti
na kresťanských princípoch, v úzkej spolupráci s rodinou. Vážne priestupky v porušovaní školského poriadku sa riešia v spolupráci s rodičmi.

Ciele, ktoré si škola určila na úseku výchovy a vzdelávania:

-                 dôsledné dodržiavanie učebných plánov a štandardov

-                 precízne vedenie školskej a triednickej dokumentácie

-                 individuálne pristupovať k žiakom  nadaným, osobitne zaostávajúcim a zo sociálne znevýhodneného prostredia

-                 integrácia žiakov s telesným postihnutím

-                 profilovať charakter školy hlavne výučbou anglického jazyka už od 1. ročníka

-                 využívanie prostriedkov IKT vo vyučovaní jednotlivých predmetov

-                 zintenzívniť ďalšie vzdelávanie pedagógov /účasť na seminároch organizovaných MPC/

-                 povzbudzovať a pripravovať žiakov na olympiády, vedomostné a športové súťaže

Podľa vypracovaného plánu kontrolnej činnosti sa pravidelne najmenej štvrťročne vyhodnocovalo plnenie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov.

 

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti,
v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Škola dosahuje výborné výsledky v predmetových olympiádach, v recitačných
a speváckych súťažiach. V externých meraniach, ktoré organizuje Národný ústav certifikovaných meraní, ako je Testovanie 9 dosahuje škola výborné výsledky, v rámci mesta sú výsledky najlepšie.

Hodiny telesnej výchovy sa realizovali  v telocvični športovej haly, na mestskom štadióne BŠK, na plavárni a v zime na klzisku. Nová gymnastická  telocvičňa pre I. stupeň v suteréne školy čiastočne  vyriešila problém prenájmu telocvične v Športovej hale. Taktiež novo zriadené ihrisko pri areáli I. stupňa skvalitní výuku telesnej výchovy, aj umožní iné mimoškolské aktivity našich žiakov.

Slabo prospievajúci žiaci majú poruchy intelektu, poruchy učenia, sú psychologicky vyšetrení a vyžadujú individuálnu starostlivosť, často sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výchovná poradkyňa usmerňovala prácu pedagógov, ktorí sa individuálne venovali žiakom s poruchami učenia  a dobrou spoluprácou sa docielilo, že žiaci zvládli základné učivo v požadovanom rozsahu. Aj naďalej je potrebné uplatňovať individuálny prístup ku žiakom, rozvíjať schopnosti a talenty nadaných žiakov, viesť ich ku zdravej súťaživosti a tvorivosti vo všetkých zložkách výchovy.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky:

·                výskyt záškoláctva u jednotlivcov, ktorý vyplýval zo zlých sociálnych pomerov

·                narušenie disciplíny a porušovanie školského poriadku niektorými žiakmi

·                z priestorových dôvodov  chýbajú niektoré odborné učebne, ktoré by bolo možno zriadiť po dobudovaní druhej časti podkrovných priestorov školy

Návrh opatrení:

·                zmotivovať rodičov k užšej spolupráci so školou, hlavne u problémových žiakov

·                dôsledne kontrolovať dochádzku žiakov triednymi učiteľmi s následnou spoluprácou s rodinou, príp. s odborom sociálnych vecí a rodiny


 

Dlhodobé úlohy:

·                skvalitňovať duchovnú formáciu pedagógov a žiakov  /duchovné obnovy, duchovné cvičenia, sústredenia/

·                udržiavať a zlepšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzaním progresívnych foriem  a metód

·                zlepšiť prevenciu zintenzívnením výchovy k čistote a zodpovednému rodičovstvu

·                viesť žiakov k úcte k životu a preventívne pôsobiť proti negatívnym javom      /alkohol, fajčenie, drogy a iné závislosti/

·                viac zainteresovať rodičov do spolupráce so školou

·                vybudovať výťah v školskej kuchyni

 

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Tak ako každoročne viac ako 40 % žiakov odišlo študovať na gymnáziá, mnohí absolventi našej školy študujú na renomovaných univerzitách aj v zahraničí. Učitelia udržujú živé kontakty   so svojimi bývalými žiakmi, ktorí často prichádzajú podeliť sa so svojimi úspechmi a novými skúsenosťami.